ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 : TOEPASSELIJKHEID VAN HUIDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn alle bestellingen onderworpen aan huidige algemene voorwaarden. De eigen algemene voorwaarden van de klant vinden geen toepassing.

Artikel 2 : BESTELLINGEN
2.1. De informatie vervat in de catalogi en prospectussen van de verkoper gelden slechts als eenvoudige inlichtingen.
2.2. De bestekken en prijsoffertes die aan de klant worden overgemaakt, zijn niet bindend en zijn één maand geldig. Alle prijzen van de verkoper zijn exclusief taksen.
2.3. De bestelling is slechts definitief vanaf de ondertekening van de bestelbon door de klant en de storting van een voorschot waarvan het bedrag wordt bepaald in de bestelbon. Naast huidige algemene voorwaarden, worden de rechten en verplichtingen van partijen bepaald door de bestelbon.
2.4. De verkoper behoudt zich evenwel het recht voor een model te leveren dat in geringe mate afwijkt van het bestelde model (toevalligheden m.b.t. maten, kleuren, ...). In geen geval kan de verkoper aansprakelijk worden gehouden voor verschillen in nuance of tonaliteit van de geleverde producten ten aanzien van het voorgestelde staal. Eventuele verschillen geven de klant geen recht tot annulering van de bestelling en moeten door de klant gedoogd worden.

Artikel 3 : BETALING
3.1. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Indien bepaald is dat de factuur niet contant betaalbaar is, is de verkoper gerechtigd wisselbrieven te trekken op de klant. De klant is gehouden alle kosten en intresten voortvloeiende uit een eventuele weigering van betaling te dragen. In geval van betaling per wisselbrief, verzendt de klant de wisselbrief binnen een termijn van tien kalenderdagen vanaf de ontvangst van de factuur ondertekend voor aanvaarding terug.
3.2. De sommen die onbetaald blijven op de vervaldag, leveren van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest op, berekend overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van tien percent per jaar. De klant is alsdan eveneens, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van vijftien percent exclusief taksen verschuldigd, met een minimum van tweehonderd vijftig euro.
3.3. De niet-naleving van de betalingsmodaliteiten heeft eveneens voor gevolg dat de termijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vervalt en alle sommen die de klant aan de verkoper verschuldigd is, in hun geheel opeisbaar worden, zelfs indien de facturen nog niet vervallen zijn. De verkoper behoudt zich bovendien het recht voor de uitvoering van alle lopende contracten op te schorten zonder dat de klant kan aanspraak maken op enige schadevergoeding en onverminderd het recht voor de verkoper om de terugbetaling te vorderen van de opgelopen kosten en van de geleden schade.
3.4. In geval van betwisting, ongeacht de reden ervan, is de klant gehouden, op de vervaldag van de factuur, de verschuldigde sommen te betalen betreffende het gedeelte van de levering of van de werken dat niet wordt betwist.

Artikel 4 : OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO’S
4.1. De overdracht van eigendom van het geleverde materiaal aan de klant vindt slechts plaats vanaf volledige betaling van de prijs.

4.2. De overdracht van risico’s aan de klant vindt plaats vanaf de levering van het materiaal op de werf of bij de klant. De klant staat, vanaf de levering, in voor de bewaring van het gekochte materiaal en is aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. In geval van terugname van het materiaal, worden de waardeverminderingen die het materiaal heeft ondergaan, afgehouden van de door de klant gestorte voorschotten.

Artikel 5 : LEVERING - VERVOER
5.1. De levering kan slechts uitgevoerd worden op een plaats die bereikbaar is voor vrachtwagens van 30 ton. De levering houdt het vervoer in tot op de door de klant aangegeven werf, alsook het uitladen van de goederen uit de vrachtwagen met een hefwerktuig. De levering houdt geen enkele andere behandeling in. 
5.2. Indien de factuur contant betaalbaar is en het materiaal niet werd betaald bij de bestelling, zal de chauffeur de goederen slechts uitladen na betaling door de koper. Bij gebrek aan betaling bij de levering en de onmogelijkheid om het materiaal af te leveren die eruit voortvloeit, is de koper de hierna vermelde vervoer- en behandelingskosten verschuldigd.
5.3. De eventueel bepaalde leverings- en uitvoeringstermijnen worden slechts ter indicatieve titel vermeld en zijn niet bindend. De verkoper kan slechts aansprakelijk worden gehouden wegens enige vertraging in de levering of in de uitvoering vanaf het verstrijken van een termijn van acht dagen vanaf de ontvangst van een door de klant verzonden ingebrekestelling.
5.4. Wanneer de klant of een door hem aangestelde derde de goederen in ontvangst neemt bij de verkoper, worden deze goederen vervoerd op risico van de klant.
5.5. De klant dient ervoor te zorgen dat de levering en het lossen van het materiaal mogelijk is op de werf. Hij dient er onder meer voor te zorgen dat er voldoende plaats is voor de vrachtwagen om de goederen te lossen.
5.6. De koper moet aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn om de goederen in ontvangst te nemen en de verzendingsnota te ondertekenen. Indien de koper afwezig is en/of niet geldig is vertegenwoordigd om de goederen in ontvangst te nemen of indien de verkoper zich in de onmogelijkheid bevindt om de goederen te leveren door de fout van de koper, bijvoorbeeld wanneer de plaats van lossing onbereikbaar is of wanneer de koper geen plaats heeft voorzien voor de verkoper om de goederen te lossen, zal de koper de vervoerkosten, forfaitair berekend aan 2,5 euro per kilometer, en de behandelingskosten, forfaitair geraamd op 100 euro, verschuldigd zijn.

Artikel 6 : WAARBORG
6.1. Binnen de hierna bepaalde grenzen en voorwaarden, kent de verkoper een waarborg toe voor het materiaal dat als eerste keus wordt bestempeld, met uitsluiting van het materiaal van tweede keus (zoals de artikelen die tijdens de solden of in het kader van een vereffening worden verkocht of de tentoongestelde modellen, ...) en van de stock die bij de klant is opgeslagen.
6.2. Deze waarborg wordt als volgt toegepast:
- de zichtbare gebreken en de leveringen die niet conform de bestelling zijn (anders dan bepaald onder artikel 2.4.) moeten, op straffe van verval, op het ogenblik van de levering of, indien de goederen door de koper moeten worden uitgepakt of gemonteerd, binnen een termijn van twee kalenderdagen volgend op het ogenblik waarop de klant de gebreken normalerwijze zou hebben moeten ontdekken, worden gemeld aan de verkoper.
- de verborgen gebreken worden gedekt door de waarborg voor een maximale periode van één jaar vanaf de levering. Deze gebreken dienen, op straffe van verval, binnen een termijn van twee dagen vanaf de ontdekking ervan of vanaf het ogenblik dat de koper deze normalerwijze zou hebben moeten ontdekken, per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de verkoper.
- de waarborg is niet van toepassing op de gevolgen van normale slijtage, noch op deze van een abnormaal of foutief gebruik van de goederen of van slecht onderhoud.
6.3. De waarborg wordt beperkt, naar keuze van de verkoper, ofwel tot de vervanging van de goederen, ofwel tot de herstelling indien mogelijk, ofwel tot de toepassing van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek. De waarborg is strikt beperkt tot de vervanging of de herstelling van het materiaal waarvan het gebrek is erkend, met uitsluiting van elke tussenkomst in de kosten van plaatsing, afhaling, enz., alsook met uitsluiting van alle andere eventueel geleden schade zoals genotsderving.
6.4. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige moeilijkheiden of de onmogelijkheid om goederen in een identieke tint te leveren.
6.5. De waarborg wordt slechts uitgeoefend op voorwaarde dat de klant zijn contractuele verbintenissen is nagekomen, onder meer met betrekking tot betaling.

Artikel 7 : KLACHTEN
7.1. Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen, de geleverde diensten of de facturen, dienen op straffe van nietigheid binnen de twee kalenderdagen vanaf de ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan de verkoper worden gericht.

Artikel 8 : EENZIJDIGE VERBREKING - OVERMACHT
8.1. Indien één der beide partijen het contract eenzijdig verbreekt of het werk door zijn fout, gedeeltelijk of geheel, niet meer kan uitgevoerd worden, is deze partij gehouden de andere partij een vergoeding van twintig percent van de prijs exclusief taksen te betalen.
8.2. De partij die het slachtoffer is van overmacht, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Deze partij kan haar verbintenissen verminderen, de overeenkomst verbreken of de uitvoering ervan annuleren, zonder dat ze gehouden zou zijn tot betaling van enige vergoeding.
8.3. Maken o.m. gevallen van overmacht uit: oorlogen, burgeroorlogen, mobilisaties, onlusten, stakingen, lock-out, machinebreuk, brand, schaarste van vervoermiddelen of grondstoffen, materiaal en energie, beperkingen of bepalingen opgelegd door autoriteiten, enz.  

Artikel 9 : TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK
9.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de verhoudingen tussen de verkoper en zijn klanten ongeacht de nationaliteit van de klanten.
9.2. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken (desgevallend het Vredegerecht van het 1ste kanton) van Brussel.