Wettelijke vermeldingen betreffende de website www.carodec.be

Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van Carodec gaat de site-bezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie
Carodec redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de Carodec-site kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Zo kan als gevolg van de op deze site verstrekte informatie bijvoorbeeld geen garantie op een bij een Carodec winkel gekocht artikel worden geclaimd en evenmin toezeggingen over het behalen van een bepaald resultaat worden afgeleid.
Carodec aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de Carodec-site verstrekte informatie. Enkel de site-bezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Carodec-site beschikbare informatie. Carodec aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de site-bezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de Carodec-site.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Carodec of van derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de Carodec-site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van Carodec, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen
Ieder gebruik van de Carodec-site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van Carodec of van derden is verboden.

Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op deze gebruiksvoorwaarden is Belgische recht van toepassing. Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
Carodec behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere site-bezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de site-bezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen.

 

Hyperlinks
Het creëren van hyperlinks naar de onderhavige website is onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Carodec. De hyperlinks die een koppeling leggen tussen de onderhavige website en andere websites kunnen geenszins aanleiding geven tot het inroepen van de aansprakelijkheid van Carodec.

Privacy
De gegevens uit de formulieren zullen door Carodec verzameld, verwerkt en/of gebruikt worden voor algemene servicedoeleinden, evenals voor verkoopspromotiedoeleinden, of direct marketing.
Alleen bevoegde personeelsleden zullen toegang krijgen tot uw Persoonlijke gegevens. Carodec treft bovendien uitgebreide technische en organisationele maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke gegevens te beschermen.
U hebt het recht om uw Persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om uw Persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren, zoals meer in detail bepaald werd in de Belgische wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens.
U kunt uw toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

 

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.